สาระเกี่ยวกับอาเซียนที่จำเป็นต้องเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

22 Oct


1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
– ความเป็นมา/การก่อตั้ง
– เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
– ประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจาและข้อมูลพื้นฐาน
– ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียน
– ภาษาที่ใช้ในอาเซียน
– การประชุมสุดยอดอาเซียน
2. การพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
– อาเซียน
– ประชาคมอาเซียน(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความั่นคงอาเซียน)
– กฏบัตรอาเซียน
– ปฏิญญาการศึกษา
– อาเซียนกับประเด็นต่าง ๆ (สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชาธิปไตย สุขภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ)
– บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
– สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: