สาระเกี่ยวกับอาเซียนที่จำเป็นต้องเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

22 Oct


1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
– ความเป็นมา/การก่อตั้ง
– เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
– ประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจาและข้อมูลพื้นฐาน
– ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียน
– ภาษาที่ใช้ในอาเซียน
– การประชุมสุดยอดอาเซียน
2. การพัฒนาคนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
– อาเซียน
– ประชาคมอาเซียน(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความั่นคงอาเซียน)
– กฏบัตรอาเซียน
– ปฏิญญาการศึกษา
– อาเซียนกับประเด็นต่าง ๆ (สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชาธิปไตย สุขภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ)
– บทบาทของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
– สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน

Advertisements

Hello world!

17 Oct

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!